fbpx

Skip links

Algemene voorwaarden

 

1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

2. Prijzen welke door Bureau Boone in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Bureau Boone meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.

3. De door Bureau Boone opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

4. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of vanaf de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Bureau Boone en dit per aangetekende brief.

5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten.

6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Bureau Boone tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Bureau Boone zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enig vergoeding kan verschuldigd zijn. Zij bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw aangevat worden, zonder dat hiervoor enig vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer Bureau Boone door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Onvolledige dienstverlening mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de reeds geleverde diensten.

7. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt dhr. Bureau Boone, met adres te 8800 Roeselare, Menenpoortstraat 39, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Bureau Boone tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Bureau Boone toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat per e-mail laten weten op volgend adres: info@bureauboone.be. De klant kan op dezelfde wijze zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Bureau Boone behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Bureau Boone worden meegedeeld.

9. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Bureau Boone en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Bureau Boone of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

10. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

11. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Boone de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

12. De klant garandeert dat de aanduidingen van Bureau Boone of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of gewijzigd zullen worden.

13. Bureau Boone staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Bureau Boone geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

14. Bureau Boone behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.

15. Op alle overeenkomsten gesloten met Bureau Boone is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Bureau Boone zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk of Brugge.

16. De Dienstverlener is gebonden tot een middelenverbintenis, en is niet aansprakelijk, behalve voor opzettelijke fout.

Voorwaarden specifiek voor Intranet, Extranet, Websites

17. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe Bureau Boone zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.

18. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van Bureau Boone of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Boone.

19. De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever. 20. Een voorschot van 50% wordt betaald bij ondertekening van de offerte.

Voorwaarden specifiek voor Webhosting & domeinregistratie

21. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

22. Bureau Boone draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.

23. De klant zal Bureau Boone telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

24. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Bureau Boone of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

De klant verzekert ten aller tijde dat er geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zal zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Bureau Boone.

Op eerste verzoek van Bureau Boone zal de klant Bureau Boone hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Bureau Boone die hiermee verband houdt.

Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Bureau Boone ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting.

De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Bureau Boone alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud.

De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Bureau Boone te claimen.

Zo laat Bureau Boone bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Bureau Boone activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

25. In geen geval is Bureau Boone aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Bureau Boone kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Bureau Boone.

Voorwaarden specifiek voor Goederen

26. Goederen worden geleverd zoals omschreven in de factuur of bestelbon.

27. Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

28. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

29. De geleverde goederen blijven eigendom van Bureau Boone zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.

30. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

31. Een voorschot van 50% wordt betaald bij bestelling, tenzij de bestelling moet verzonden worden.

32. Indien de bestelling moet verzonden worden moet het volledige bedrag op voorhand betaald worden. Van zodra de betaling geregistreerd wordt op de rekeningen van Bureau Boone, zullen de goederen worden verzonden.

33. In het andere geval wordt het resterende saldo contant betaald bij aflevering of ophaling van de goederen.

Jaarlijks verlof van 19/07 tot 05/08. We zijn er terug vanaf 06/08.